Algemene voorwaarden

 1. DEFINITIES

1.1 Gebruiker Algemene voorwaarden, nader te noemen: Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS.

1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts)-persoon die aan Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS een opdracht tot het leveren c.q. verrichten van werkzaamheden, diensten of anderszins wenst te verstrekken of verstrekt.

1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS en de opdrachtgever tot stand komt.

1.4 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin des woords.

1.5 Bescheiden: alle door opdrachtgever Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS ter beschikking gestelde documenten.

MEERWERK/EXTRA WERK:

1.6 Onder meerwerk wordt verstaan alle werkzaamheden en/of diensten wat voortvloeit uit eventuele gebreken die niet waren te voorzien bij het aannemen van de opdracht, maar die onvermijdelijk zijn om een opdracht naar eer en geweten uit te voeren.

Onder extra werk wordt verstaan alle werkzaamheden en/of diensten welke tijdens de opdracht op verzoek van opdrachtgever nog extra uitgevoerd dienen te worden.

1.7 Opdrachtgever Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS:

In geval Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS als opdrachtgever optreedt dienen al zijn leveranciers, onderaannemers en ZZP-ers de navolgende voorwaarden in acht te nemen:

 • Indien er sprake is van onderaanneming door zogeheten ZZP'ers, dienen deze onderaannemers een geldige Verklaring van Arbeidsrelatie (VAR) te overleggen, bij het ingebreke blijven hiervan kan dit leiden tot niet betaling van de opdracht.
 • Indien er sprake is van onderaanneming door onderaannemers die in het bezit zijn van personeel dienen deze onderaannemers hun G-rekening aan Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS kenbaar te maken en zal er betaling plaats vinden op basis van de wettelijke normen die gelden voor de wet ketenaansprakelijkheid. De ketenaansprakelijkheidregeling maakt elke schakel in de keten aansprakelijk voor alle volgende schakels. De ketenaansprakelijkheidregeling heeft tot doel te voorkomen dat aannemers en onderaannemers misbruik maken van de afdracht van loonbelasting/premievolksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen.
 • Onderaannemers en ZZP-ers verplichten zich als er sprake is van meerwerk dit eerst te overleggen met Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS, voor dat zij tot uitvoering overgaan.

1.8 Opdrachten: opdrachten kunnen zowel schriftelijk als mondeling warden verstrekt.

 1. ALGEMEEN

2.1 Met het deponeren van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam zijn alle voorgaande voorwaarden van Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS vervallen.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS en opdrachtgever.

2.3 De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS.

2.4 Afspraken die door derden, zonder medeweten van Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS, gemaakt worden zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging van Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS.

 1. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1 De door Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS gemaakte offertes c.q. aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden in schriftelijke vorm, tenzij Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS om praktische redenen van een schriftelijk aanbod afziet.

3.2 De door Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS verstrekte offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening.

3.3 Indien in de uitgebrachte offerte c.q aanbieding een onjuistheid/onvolkomenheid bevat die de opdrachtgever in alle redelijkheid en billijkheid had kunnen weten kan Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS niet worden gehouden aan deze onjuiste offerte c.q aanbieding.

3.4 De prijzen in de offertes c.q. aanbiedingen zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven omschrijvingen en werkzaamheden, alles wat niet in de offerte wordt omschreven wordt gezien als meerwerk/extra werk en zal aan opdrachtgever separaat worden berekend.

3.5 De overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke aanvaarding of indien na een mondelinge opdracht door Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS feitelijke uitvoering wordt gegeven aan de werkzaamheden.

3.6 Indien een opdracht op basis van stelposten en/of regie uren wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als indicatie, de daadwerkelijk door Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

3.7 Alle door Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS opgegeven prijzen zijn exclusief BTW voor ondernemers en inclusief BTW voor particulieren, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.8 Ten aanzien van alle aangeboden goederen en diensten gelden, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties, met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van goederen. Geringe afwijkingen van de in de catalogi, brochures en/of stalen en monsters voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

3.9 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren.

3.10 Zodra aan de opdrachtgever is bericht dat de door hem bestelde goederen voor hem ter beschikking liggen, dienen deze binnen tien dagen door hem te worden afgenomen, bij het in gebreke blijven hiervan heeft Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS het recht opslagkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding.

 1. OPDRACHTEN

4.1 Indien een bestelling of opdracht schriftelijk door opdrachtgever is bevestigd bindt dit opdrachtgever. Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS is pas gebonden aan een opdracht door verzending van de opdrachtbevestiging.

4.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS zijn bevestigd.

4.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is deze gebonden aan Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS alle gemaakte kosten te vergoeden.

4.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden aan opdrachtgever extra in rekening gebracht.

4.5 Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS pas na schriftelijke acceptatie.

4.6 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

4.7 Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

4.8 Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van ten minste een (1) maand door middel van een aangetekend schrijven.

4.9 Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS verplicht zich de zijn of haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren (binnen de redelijkerwijs te verwachten normen) doch zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

4.10 De opdrachtgever verplicht zich aan Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS dat werkzaamheden veilig en vrij van onder- en bovengrondse obstakels kunnen worden uitgevoerd.

4.11 De opdrachtgever zal zorg dragen dat Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS tijdig kan beschikken:

 • over de voor de opzet van het werkbenodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, KLIC meldingen, schoongrond verklaringen en beschikkingen) zo nodig in overleg met Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS;
 • het werkterrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
 • over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materieel en/of hulpmiddelen.
 1. LEVERING EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1 In het geval van levering van gegevens door de opdrachtgever is Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens.

5.2 Alle door opdrachtgever geleverde goederen en/of diensten kunnen uitsluitend worden aanvaard na uitvoerige controle door Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS. Bij gebreken in welke vorm dan ook zal Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS nimmer aansprakelijk kunnen worden gehouden.

5.3 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS.

5.4 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geplande tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

5.5 Het eventueel door Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS te verwerken materiaal, goederen en/of de door Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS te verwerken gegevens dienen tijdig en franco te worden afgeleverd aan het door haar aangegeven adres. Bij niet-franco levering worden de gemaakte vrachtkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS een niet-franco zending te weigeren.

5.6 Alle leveringstijden worden door Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend.

5.7 Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien deze zaak naar de mening van Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

5.8 Indien Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS en opdrachtgever een aanvangsdatum zijn overeengekomen en er op de aanvangsdatum mocht blijken dat er met de werkzaamheden niet begonnen kan worden, is Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS gerechtigd naar redelijkheid en billijkheid wachturen en/of onkosten in rekening te brengen.

5.9 Indien opdrachtgever na toestemming zijnerzijds materialen of gereedschappen van Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS het recht dit aan opdrachtgever in rekening te brengen.

5.10 Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water beschikbaar stellen evenals eventueel andere aanwezige hulpmiddelen.

5.11 Wanneer een door Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS geleverd project door opdrachtgever juridisch en/of economisch in gebruik is genomen wordt dit project geacht te zijn opgeleverd.

 1. VERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

6.1 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de opdrachtgever of door overmacht aan haar zijde wordt vertraagd, is opdrachtgever verplicht Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS over het reeds voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten aan Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS ter voldoen.

6.2 De met Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6.3 Storingen door overmacht welke de normale bedrijfsgang en de uitvoering van de opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken ontslaan Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS van de uitvoeringsplicht.

6.4 Overmacht in welke vorm dan ook zal nimmer leiden tot aansprakelijkheid jegens Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS.

 1. KLACHTEN EN GARANTIES

7.1 Klachten zijn slechts schriftelijk binnen acht(8) dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk.

7.2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

7.3 Opdrachtgever zal voor onderzoek van een klacht alle mogelijke medewerking verlenen, om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.

7.4 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS niet, met name zal Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade of andere gevolgschade, die mocht ontstaan door niet juiste, of niet tijdige uitvoering van de opdracht.

7.5 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

7.6 Gebreken aan een kleine hoeveelheid van geleverde goederen geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Als kleine hoeveelheid wordt maximaal 5% van de totale hoeveelheid beschouwd.

7.7 Op geleverde goederen is Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS verstrekte garantie. Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS zal nimmer garantie verstrekken op reparaties, alle andere garantiebepalingen zal dakdekkers & loodgietsbedrijf RCS in zijn offerte en/of opdrachtbevestiging vermelden.

7.8 Indien Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS de ondeugdelijk bevonden goederen franco aan haar retourneren.

7.9 Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS is nimmer gehouden na schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever, garantie te verstrekken op goederen c.q. werkzaamheden bij reparaties aan goederen die door derden zijn geleverd, geplaatst en/of gelegd, tenzij anders is overeengekomen.

7.10 Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken van de door Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS geleverde goederen zijn geen klachten mogelijk, anders dan bij directe levering.

7.11 Bij alleen levering is opdrachtgever c.q. derde verplicht het geleverde in ontvangst te nemen en te controleren met ondertekening van de ontvangstbon bevestigt opdrachtgever dat de levering juist en volledig is uitgevoerd.

7.12 Restpartijen worden niet retour genomen, tenzij anders is overeengekomen.

7.13 Bij berekening en bestelling van de hoeveelheid door de opdrachtgever zelf is geen retourname mogelijk.

7.14 Uitsluitingen van garanties

De garantie is niet van toepassing indien er gebreken en/of schade ontstaat door:

 • onjuist onderhoud;
 • onjuist gebruik;
 • moedwillige nalatigheid;
 • indien de bijgeleverde instructies niet stipt worden nageleefd c.q. uitgevoerd
 • normale slijtage aan het geleverde door dagelijks gebruik;
 • verkleuring aan het geleverde tengevolge van de inwerking van licht;
 • brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen, schade door derden, vandalisme of elke vreemde oorzaak;
 • abnormale milieuverontreinigingen, welke inhouden doch zich niet beperken tot agressieve atmosfeer, schadelijke gassen, dampen en/of chemicaliën;
 • zouthoudende atmosfeer of elk ander contact met zout water;
 • buitensporige temperaturen, welke niet worden veroorzaakt door het klimaat;
 • gebreken van bouwkundig aard, waaronder begrepen werking van de constructie en/of verlies van samenhang van de ondergrond.

7.15 Voorafgaande aan elke procedure nemen partijen op zich alles in het werk te stellen om tot een onderlinge regeling van iedere onenigheid en/of geschil te komen, die kunnen ontstaan met betrekking tot en/of beroep op, de uitvoering van de garantie.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen.

8.2 Indien een opdrachtgever tot levering of tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke en/of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

8.3 Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS zijn verteld of ter hand gesteld.

8.4 In geen geval aanvaardt Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.

8.5 Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vervuilde grond, verborgen asbest en/of andere chemicaliën, hetzij bij het aannemen, uitvoeren of uitbesteden van werken, tenzij opdrachtgever opdracht heeft gegeven aan Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS een onderzoek te doen c.q. te laten doen.

8.6 Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS verplicht zich door opdrachtgever ter verwerking geleverde goederen en/of materialen alsmede de van de opdrachtgever ontvangen tekeningen, ontwerpen en filmmateriaal als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook.

8.7 Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS dient in alle gevallen in staat te worden gesteld, klachten en claims afdoende op te lossen. Indien een locatie zodanig is opgeleverd dat een klacht niet meer te constateren is wordt deze klacht niet ontvankelijk verklaard.

8.8 Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS beschikt over alle noodzakelijke vergunningen, welke van overheidswege verplicht zijn om werkzaamheden in binnen en buitenland te kunnen uitvoeren.

8.9 Indien Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS materieel of gereedschappen uitleent aan derden, aanvaardt Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door gebruiker, aan wie het materieel en/of gereedschap is uitgeleend en dit nadrukkelijk aan gebruiker kenbaar is gemaakt.

8.10 Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen een negatief advies van Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS in, opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden, doch zal Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS alles in het werk stellen om de eventuele mogelijke schade tot een minimum beperken.

8.11 Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS verplicht opdrachtgever bij het verstrekken van een opdracht een KLIC melding te doen, bij het falen van de juiste gegevens in de desbetreffende KLIC melding aanvaardt Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan kabels en leidingen en de daar uit voortvloeiende kosten.

8.12 Indien opdrachtgever een CAR-polis voor een betreffend project afsluit, zal Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS automatisch meeverzekerd zijn en kan het eigen risico van de CAR-polis niet op Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS verhaald worden.

8.13 Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS aanvaardt geen aansprakelijkheid indien er schade voortvloeiend uit constructies, werkwijze waarvan in de toekomst mocht blijken dat door de voortschrijdende technologische ontwikkelingen deze constructies c.q. werkwijze achterhaald mochten blijken te zijn.

8.14 Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien bestaande houten bakgoten  of daken niet op afschot liggen.

8.15 Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS aanvaardt geen aansprakelijkheid indien er water of anderszins in ruimtes onder de gelegde vloeren komt of staat, (tenzij door Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS  zelf veroorzaakt) of indien de opdrachtgever deze belangrijke informatie heeft achtergehouden.

8.16 Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS kan nimmer aansprakelijk worden gesteld hoger dan de oorspronkelijke aanneemsom.

 

 

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 Het is Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS toegestaan foto's te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze foto's te gebruiken voor promotionele doeleinden.

9.2 Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.

9.3 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, documentatie, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derde c.q. derden hierover kunnen beschikken.

 1. BETALINGEN

10.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen.

10.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen tien (14) dagen na factuurdatum, netto zonder enige aftrek.

10.3 Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

10.4 Termijnbetaling: de opstelling van de termijnfactuur vindt plaats op basis van de ingezonden werkrapporten.

10.5 Indien een termijnbetalingen tussen partijen is overeengekomen dient deze telkens en niet later dan tien (14) dagen waarop Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft verstuurd, c.q. toegezonden te worden voldaan. Indien de opdrachtgever met de termijnbetaling in gebreke blijft, is Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS gerechtigd het desbetreffende werk Stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde betalingstermijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en zeven dagen zijn verlopen na de dag van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde, laat het recht van Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS op vergoeding van kosten en schaden, volgens sub 10.3 en 10.4 van deze Algemene Voorwaarden.

 1. WIJZIGINGEN IN HET WERK EN OMSTANDIGHEDEN

11.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer of minderwerk als:

 1. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
 2. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
 3. van geschatte hoeveelheden met meer dan 5% wordt afgeweken;
 4. de normale werktijd, door capaciteit belemmerende omstandigheden met meer dan 5% wordt overschreden;

11.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

 1. OMVANG VAN HET WERK

12.1 Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig en met de juiste inhoud verkregen zijn.

12.2 Opdrachtgever en Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS kunnen onderling anders overeenkomen, mits schriftelijk vastgelegd.

 1. AANVULLENDE VOORWAARDEN

13.1 Bij aanvang van de werkzaamheden dienen de te behandelen ruimten leeg en schoon te worden aangeboden en dient de werktemperatuur minimaal 5° Celsius te bedragen. Indien Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS de ruimten moet vrijmaken worden de hieraan bestede uren doorberekend, tegen het gebruikelijke uurloon per uur per persoon.

13.2 Indien Dakdekkers & Loodgietersbedrijf RCS werkzaamheden als onderaannemer uitvoert, dient opdrachtgever zorg te dragen voor afvalcontainers, welke geschikt zijn voor het scheiden van afval en/of restmateriaal. Particulieren dienen zelf zorg te dragen voor het afvoeren van restmaterialen, tenzij anders is overeengekomen.

13.3 Al het door opdrachtgever beschikbaar gesteld materieel bijv. ladders, steigers, brandblussers, beveiligingshekken en veiligheidslijnen, dienen te zijn voorzien van een veiligheidskeurmerk.

13.4 Opdrachtgever verplicht zich bepaalde vergunningen t.b.v. het plaatsen van steigers en of containers aan te vragen en de te betalen leges te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.

13.5 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor alle benodigde vergunningen, alsmede alle voorzieningen te treffen t.b.v. het verkeer, milieu en/of geluidsoverlast, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

13.6 Met betrekking tot de geleverde materialen, hun kleur en/of dikte worden bepaald door monsters en/of stalen die slechts als benaderende gelijkenis worden verstrekt zonder dat identieke kleur en/of structuur door de klant kunnen worden geëist.

 1. SLOTBEPALING

14.1 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Bedrijfsgegevens

KvK 70414815
Vestigingsnr. 000038689200
BTW NL002079016B35

Contact

Telefoonnummer 023 57 49 309

Mobielnummer 06 411 83 500

e-mailadres info@rcshaarlem.nl

Website www.rcshaarlem.nl

Social Media